لطفاً قبل از خرید اشتراک موارد زیر را مطالعه نمایید :

 • درصورت عدم دانلود در یک روز ، دانلودها به روز بعد منتقل نمی شوند.
 • تعداد کل طرح های اشتراکی تا کنون: 2459 طرح (عکس ،PSD، وکتور و …) فایل می باشد.
 •  هر یک ماه معادل 30 روز و هر شب ساعت 24 ،‌ روز جدید شما آغاز و میتوانید دانلود را شروع نمایید.
 • در هر روز بیش از 100 فایل جدید در سایت قرار داده می شود.

پلن شش ماه - 180 روز
 • دانلود رایگان روزانه 10 طرح به انتخاب شما
  به این معنی است که شما میتوانید در هر روز 10 فایل را بصورت رایگان دانلود کنید. • تعداد دانلود در زمان اشتراک 1800 عدد
  به این معنی است که شما میتوانید در زمان اشتراک 1800 فایل را بصورت رایگان دانلود کنید. • 84,000 تومان
 • دانلود رایگان روزانه 20 طرح به انتخاب شما
  به این معنی است که شما میتوانید در هر روز 20 فایل را بصورت رایگان دانلود کنید. • تعداد دانلود در زمان اشتراک 3600 عدد
  به این معنی است که شما میتوانید در زمان اشتراک 3600 فایل را بصورت رایگان دانلود کنید. • 99,000 تومان

پلن سه ماه - 90 روز
 • دانلود رایگان روزانه 10 طرح به انتخاب شما
  به این معنی است که شما میتوانید در هر روز 10 فایل را بصورت رایگان دانلود کنید. • تعداد دانلود در زمان اشتراک 900 عدد
  به این معنی است که شما میتوانید در زمان اشتراک 900 فایل را بصورت رایگان دانلود کنید. • 69,000 تومان
 • دانلود رایگان روزانه 20 طرح به انتخاب شما
  به این معنی است که شما میتوانید در هر روز 20 فایل را بصورت رایگان دانلود کنید. • تعداد دانلود در زمان اشتراک 1800 عدد
  به این معنی است که شما میتوانید در زمان اشتراک 1800 فایل را بصورت رایگان دانلود کنید. • 74,000 تومان

پلن یک ماه - 30 روز
 • دانلود رایگان روزانه 10 طرح به انتخاب شما
  به این معنی است که شما میتوانید در هر روز 10 فایل را بصورت رایگان دانلود کنید. • تعداد دانلود در زمان اشتراک 300 عدد
  به این معنی است که شما میتوانید در زمان اشتراک 300 فایل را بصورت رایگان دانلود کنید. • 19,000 تومان
 • دانلود رایگان روزانه 20 طرح به انتخاب شما
  به این معنی است که شما میتوانید در هر روز 20 فایل را بصورت رایگان دانلود کنید. • تعداد دانلود در زمان اشتراک 600 عدد
  به این معنی است که شما میتوانید در زمان اشتراک 600 فایل را بصورت رایگان دانلود کنید. • 29,000 تومان